Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities 
Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met emunitedshop.com
Onder `Algemene Voorwaarden` wordt verstaan: Het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
Website: 
www.emunitedshop.com


Toepasselijkheid/uitvoering
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van
emunitedshop.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn voor
emunitedshop.com alleen bindend indien en voor zover deze door emunitedshop.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
emunitedshop.com
 is gerechtigd derden in te schakelen bij het niet uitvoeren van haar overeenkomsten.

Aanbiedingen
Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft
emunitedshop.com het recht
de prijzen hierover aan te passen.
Aanbiedingen van
emunitedshop.com
 zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs van de order inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan klant medegedeeld.


Overeenkomst / levertijd
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 
emunitedshop.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
Zodra de betaling door
emunitedshop.com is ontvangen, stuurt emunitedshop.com de producten zo spoedig mogelijk toe.
emunitedshop.com raad de klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame.
Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt 
emunitedshop contact met u op.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.
Eigendomsvoorbehoud
Zolang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van
emunitedshop.com

Betalingsvoorwaarden
De klant dient de betalingen aan 
emunitedshop volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven methoden te voldoen.
De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.
Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
In bovenstaande gevallen heeft
emunitedshop.com voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van emunitedshop vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Aansprakelijkheid
Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met 
emunitedshop.com
De totale aansprakelijkheid van emunitedshop.com jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
Aansprakelijkheid van
emunitedshop.com jegens de klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Buiten de genoemde gevallen rust op 
emunitedshop.com jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van emunitedshop.com
De aansprakelijkheid van emunitedshop.com jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant emunitedshop.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en emunitedshop.com ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat jakosportshop.be in staat is adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
emunitedshop.com meldt.
De klant vrijwaart
emunitedshop.com voor alle aanspraken van derden.

Overmacht
In geval van overmacht is
emunitedshop.com niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

Garantie
De klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. 

Reclame
Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan,
emunitedshop.com in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van emunitedshop.com.
Indien emunitedshop.com de reclame gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.
De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.
Reclame schort verplichtingen van de kant niet op.

Nieuwsbrief 

Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen gebruikt worden om op de hoogte te houden van het laatste nieuws, kortingsacties door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. 

U kunt zich op elke moment afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken en uw e-mailadres in te vullen. 

emunitedshop.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.

Slotbepalingen
Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. Contact gegevens Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

 


 

© 2021 - 2023 EMUnitedshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel